Obchodní podmínky

1.  Účel a rozsah platnosti
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím vzdálené komunikace na webu  , nebo mezi Vladimírem Michálkem se sídlem Trávníčkova 1772/21, 155 00 Praha 13, IČ: 04231058 tel. č.  +420 608 987 000, email: vladimir.michalek@promoterky.com (dále také jen „Poskytovatel služeb“) a klientem.
1.2.  Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a klientem (který může být spotřebitelem, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) kdy klient potvrzením nabídky, v následném kroku pak i úhradou zálohové faktury stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem služeb. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.
1.3.  Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2022. Poskytovatel služeb je oprávněn VOP změnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. V případě, že se Poskytovatel služeb rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na webových stránkách Poskytovatel služeb a, případně i na dalších webových portálech provozovaných Poskytovatelem služeb, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření kupní smlouvy a další osoby seznámit.

2.  Definice pojmů
2.1.  Nabídkou se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka Poskytovatel služeb a na dodání služeb nebo na provedení díla ve prospěch určitého klienta.
2.2.  Objednávkou se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky Poskytovatel služeb a ze strany klienta, čímž klient potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace vybrané služby či zboží uvedeného v nabídce, jeho cenu a platební podmínky. Závaznou akceptací nabídky klienta se rozumí i úhrada zálohové platby.
2.3.  Službou se rozumí organizace nebo zprostředkování kulturně společenských akcí popsaných v nabídce Poskytovatele služeb na webové stránce LaScalaEVENT.COM nebo Promoterky.COM nebo sjednaných individuálně mezi Poskytovatelem služeb a klientem.
2.4.  Zástupcem poskytovatele služeb se rozumí osoba, která Poskytovatele služeb zastupuje při poskytování služby.

3.  Vznik smluvního vztahu
3.1.  Smlouva je uzavřena, resp. vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany Poskytovatele služeb klientovi ať už prostřednictvím webu, nebo emailové adresy.

4.  Dodací podmínky
4.1.  Objednávku může klient učinit:
a) prostřednictvím webů www.Promoterky.com, www.Promoterky.cz, www.SpolecenskeDoprovody.cz, www.CompanionCZ.com (dále jako „web“);
b) prostřednictvím emailu info@promoterky.com na webu zveřejněnou emailovou adresu, nebo prostřednictvím objednávkového/poptávkového formuláře na webu.
4.2.  Po objednání služby zpřístupní Poskytovatel služeb členskou sekci na webu, nebo zašle bližší informace prostřednictvím emailu.
4.3.  Poskytovatel služeb je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.  Služba
5.1.  Závazek Poskytovateli služeb dodat klientovi službu zaniká okamžikem dodání služby klientovi.
5.2.  Klient je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
5.3.  Pokud se klient nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby v případě společenských doprovodů nebo zajištění brigádníků na akce, aniž by službu nejpozději 72 hodin do dohodnutého zahájení poskytování služby písemně stornoval (na email Poskytovatele služeb) a na schůzku se nedostaví, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli služeb za ni náleží cena v plné výši. Pokud se jedná se expresní dodaní služby, tedy akce, která má být povedena v kratší době než 72 hodin od jejího objednání není storno možné a Poskytovateli náleží v případě zrušení akce klientem 100% částky na úhradu veškerých nákladů
5.4.  Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let a souhlas svého zákonného zástupce. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. Nesplní-li osoba, které má být služby poskytnuta, nebo klient kteroukoliv výše v tomto odstavci stanovenou povinnost, je Poskytovatel služeb i jeho zástupce povinen poskytnutí služby odmítnout. V případě, že vyjde najevo, že klient, nebo osoba, které má být služba poskytnuta nesplnil kteroukoliv z výše stanovených povinností až před nebo během poskytnutí služby ze strany Poskytovatele služeb, resp. jeho zástupce, je zástupce povinen službu odmítnout a poskytování služby ukončit; v tomto případě náleží Poskytovateli služby plná cena za poskytnutí služby.
5.5.  Služba společenských doprovodů je poskytována vždy osobou starší 18 let. Jedná se čistě o povahou společenského doprovodu, je zakázáno poskytovat jakékoliv sexuální služby. Společenský doprovod výslovně neobsahuje jakékoli služby intimního charakteru, jedná se o ryze seriózní doprovod na událost společenského charakteru, při zachování všech dobrých mravů od přivítání po rozloučení dle etického a mravního kodexu. V případě porušení této podmínky plynoucích z registrace a potvrzením těchto podmínek, si Poskytovatel služby a jména značky a portálu  www.Promoterky.com  dále (www.Promoterky.cz ,www.SpolecenskeDoprovody.cz) nebo také www.LaScalaEVENT.COM, vyhrazuje právo podniknout nezbytné právní kroky k uchování dobrého jména značky a portálu www.Promoterky.com, www.SpolecenskeDoprovody.cz.,nebo také www.LaScalaEVENT.COM.
5.6.  Službou se rozumí také poskytnutí přístupu do databáze Poskytovatel služeb. Přístup do databáze je podmíněn uhrazením členského poplatku dle smluvních cen (Poskytovatel služeb v této souvislosti výslovně upozorňuje na to, že od služby přístupu do databáze, resp. poskytnutí členského poplatku, nelze odstoupit, tento členský poplatek je tak fakticky nevratný).


6.  Bonusová kampaň
6.1.  V případě, že Poskytovatel služeb vyhlásíš tzv. bonusovou kampaň, přičte u nově uzavřených smluv (tj. po vyhlášení tohoto bonusového programu) částka, kterou klient uhradil jako členský poplatek, na tzv. kredity, které může klient užít výhradně na čerpání dalších služeb Poskytovatele služeb, a to v poměru 1,- Kč = 1 kredit. Kredity za členský poplatek nejsou zpětně převoditelné na Kč (Koruna česká), jediným způsobem, jak mohou být užity je čerpání služeb.

7.  Cena a platební podmínky
7.1.  Veškeré ceny zboží nebo služeb plněných na základě objednávek jsou smluvní. Ceny zboží nebo služeb jsou uváděny konečné. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu.
7.1.1.  Cenu služby dle smlouvy může klient uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele služeb č. 7730490007/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s., nebo platební kartou přes druhý portál poskytovatele umístěném na doméně www.lascalaevent.com.
7.2.  Klient je povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek klienta uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatel služeb.

8.  Reklamační řád
8.1.  Nesplní-li Poskytovatel služeb povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může klient uplatnit své právo na reklamaci služby.
8.2.  Reklamace musí být učiněna písemně (e-mailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.
8.3.  Poskytovatel služeb se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem klienta.
8.4.  Poskytovatel služeb nabídne klientovi v případě kladně vyřízené reklamace (i) jinou službu v hodnotě reklamované služby, nebo (ii) slevu z ceny zakoupené služby.
8.5.  Poskytovatel služeb vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel služeb vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9.  Zpracování a uchovávání osobních údajů klienta („subjektu osobních údajů“)
9.1.  Poskytovatel služeb získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
Tyto osobní údaje Poskytovatel služeb používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele služeb.

 

10.  Odstoupení od smlouvy
10.1.  Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má klient za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní s tím, že lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, a to prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách Poskytovatele služeb.
Právo na odstoupení od smlouvy však nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu (tedy např. přístupu do databáze, u kterého je služba poskytnuta umožnění přístupu do databáze, členský poplatek za službu přístupu do databáze se tak nevrací), nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, s tím, že v obou výše uvedených případech nemožnosti odstoupení za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Klient v této souvislosti dává výslovný souhlas k tomu, aby bylo ze strany splněno dříve, než uplyne 14 denní lhůta.
Toto ustanovení se neuplatní na klienta, který není spotřebitel.
10.2.  Klient, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.
10.3.  Poskytovatel služeb je povinen klientovi (v případě řádného odstoupení od smlouvy) vrátit částku plně odpovídající ceně služeb či zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od klienta přijal.
10.4.  Nabízí-li Poskytovatel služeb v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen klientovi nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je klient povinen Poskytovatelovi služeb zaslat nebo předat zakoupené zboží (bylo-li nějaké předáno). Zboží by mělo být vráceno Poskytovatelovi služeb (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese klient.
10.5.  Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy (i) v případech předchozího klientova nevhodného chování, které je dle společenských konvencí v rozporu s dobrými mravy; (ii) v případě podstatného porušení smlouvy ze strany klienta, jako je např. nezaplacení ceny za objednanou službu, (iii)  v případech, kdy klient nesplní podmínky pro uzavření smlouvy, mezi které výslovně patří i sdělení takových osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro naplnění účelu smluvní vztahu.
10.6.  Pokud se jedná se expresní dodání služby, tedy méně než 72 hodin před vykonání akce/práce, není odstoupení (storno) možné a Poskytovateli služeb náleží v případě zrušení akce klientem 100 % ceny na poskytnutí služby, viz první odstavec tohoto článku.
10.7.  Služba vázaná na konkrétní osobu, zástupce poskytovatele služeb, bude poskytnuta osobě uvedené v objednávkovém formuláři, e-mailové objednávce; pozdější změna této osoby je možná pouze na základě předchozího souhlasu Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta.


11.  Autorská práva
11.1.  Veškerý obsah, který obdrží klient je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. Poskytovatel služeb, či jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí nevzniká klientům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci plnění dle této smlouvy, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatel služeb a či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. Klient nesmí používat obsah nebo jeho část získaný dle těchto obchodních podmínek, resp. smlouvy k nim náležející, nebo v souvislosti s ní jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby klient používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Poskytovatel služeb.

12.  Závěrečná ustanovení
12.1.  Právní vztahy mezi Poskytovatelem služeb a Klientem neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
12.2.  Do platných VOP lze nahlížet na provozovně Poskytovatel služeb a/nebo na internetových stránkách Poskytovatel služeb a na adres www.promoterky.com
12.3.  V případě, že dojde mezi Poskytovatelem služeb a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz.
                                                                                                                                                                                                                                                                          12.4.   Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.7.2022