Zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

Vladimírem Michálkem se sídlem Trávníčkova 1772/21, 155 00 Praha 13, IČ: 04231058 , tel. č.  +420 608 987 000, email: vladimir.michalek@promoterky.com,  (dále jako „Poskytovatel služeb”) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k poskytování služby vybrané zákazníkem a po dobu k tomuto účelu nezbytnou.
Poskytovatel služeb zpracovává dále osobní údaje zástupců zákazníků (smluvních stran) a také potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o služby Poskytovatele služeb. Účely zpracování osobních údajů jakož i informace o právních titulech, oprávněných zájmů a informace ohledně toho, že jsou osobní informace zpracovány pouze na základě svobodného a aktivního souhlasu klienta jsou vždy obsaženy v uzavřené smlouvě, nebo v obchodních podmínkách uveřejněných na webu Poskytovatele služeb. Ke zpracování osobních údajů dochází také za účelem plnění zákonných povinností Poskytovatele služeb vyvstávajících z daňového řádu, nebo jiného zákonného právního předpisu, i z jiných účelů, které sledují oprávněný zájem Poskytovatele služeb, tedy:
1)    z komunikace s potenciálními klienty e-mailem a dalšími vhodnými prostředky. Za tímto účelem mohou být osobní údaje (kontaktní, osobní údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami) zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
2)    z důvodu předcházení podvodům, účely kontroly nastavených technologických procesů, z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele služeb. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
3)    náboru nových zaměstnanců, kteří v rámci přijímací pohovoru sdělí Poskytovatelovi služeb své osobní údaje. Údaje neúspěšných uchazečů jsou uchovány maximálně po dobu 6 měsíců za účelem jejich případného užití spočívající v oslovení s jinou nabídkou zaměstnání/ účasti v jiném nebo opakovaném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice, nedohodnou-li se strany jinak. K případnému prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na základě oprávněného zájmu Poskytovatele služeb, přičemž osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.
4)    přímého marketingu, kterým se rozumí zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem na základě oprávněného zájmu Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb upozorňuje, že pokud zákazník podá u konkrétní služby námitku proti přímému marketingu, Poskytovatele služeb již nadále nebude nijak zpracovávat osobní údaje zákazníka za tímto účelem, stejně tak jako přestane zákazníka oslovovat/ zasílat obchodní nabídky,
5)    z důvodu výkonu a prosazování právních nároků v rámci reklamací, soudních sporů a výkonů rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
6)   plnění smlouvy dodavateli zboží a služeb Poskytovatele služeb. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění smlouvy s těmito dodavateli. V oblasti účetnictví a daní mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce z důvodu plnění zákonných povinností stanovených zákonem o účetnictví nebo zákonem o dani z přidané hodnoty.
7)   poskytování služeb klientům. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
8)   šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv a to na základě oprávněného zájmu Poskytovatele služeb u, kterým se zpracovávají osobní a kontaktní údaje u stávajících klientů. Osobní údaje mohou být zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
9)    osobní údaje třetí osoby v souvislosti s Poskytovatelem služeb poskytnutými službami. Poskytovatele služeb zejména zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s Poskytovatelem služeb poskytnutými službami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem.
10)osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení a to na základě předchozího souhlasu. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje v souladu se zák. č. 420/2004 Sb. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Informace obsažené v tomto dokumentu doplňují informace, které jsou zákazníkům poskytnuty v uzavírané smlouvě.
Stránky rovněž pracují se soubory cookies.

Totožnost a kontaktní údaje správce
Vladimírem Michálkem se sídlem Trávníčkova 1772/21, 155 00 Praha 13, IČ: 04231058 , tel. č.  +420 608 987 000, email: vladimir.michalek@promoterky.com

Poučení o právu podat námitky
Ve všech případech zpracovávání osobních informací ze strany Poskytovatele služeb má klient právo podat proti takovému zpracování námitku. Námitka je posléze posouzena, a pokud pro to existují náležité zákonné důvody, bude ji vyhověno.

Zabezpečení
Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny náležitými organizačně technických opatřeními.

Příjemci osobních údajů
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
Poskytovatele služeb předává osobní údaje pouze následujícím příjemcům, kteří mají uzavřenu příslušnou smlouvu, pro plnění potřebných účelů dle nařízení GDPR:
A.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy:
B.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytování eventových služeb:
C.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví zaměstnanců a klientů:
D.    Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje za účelem marketingu či zlepšení kvality služeb:
E.    Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje pro účely související s výkonem pracovněprávních povinností:

Doba, po které jsou osobní údaje uloženy
Základní doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, je vždy stanovená v uzavírané smlouvě mezi klientem a Poskytovatelem služeb.
Není-li stanoveno výslovně jinak, viz výše,
•    osobní údaje potenciálních klientů, kteří předali své osobní údaje, ale smlouvu neuzavřeli, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 10 roku, a to pro evidenční účely;
•    pro evidenční účely na dobu 10 let jsou uchovávány osobní údaje klientů od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy.

Další ukládané údaje
Uchovávány jsou také veškeré další informace, osobní údaje, které klienti předají o jiných fyzických osobách, se kterými spolupracuje nebo jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je klient povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů Poskytovatelem služeb.

SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu info@promoterky.com, avšak pouze z emailu pod kterým jste u nás registrovaný nebo osobní návštěvou. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

Vaše práva
1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•    Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách, a to také dle čl. 7 GDPR.
•    Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, emailem, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení
1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4.    Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 

-->