Informace o zásadách zpracování osobních údajů


V souvislosti s účinností nové evropské legislativy, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) došlo k nové úpravě pravidel ochrany osobních údajů fyzických osob.
Promoterky.COM – Vladimír Michálek – Trávníčková 1772/21, Praha 13, 15500, IČO: 04231058 (dále také jen „správce“ ) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služeb zastoupení modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů v rozsahu plného servisu v oblasti event managementu, dále pak jiných souvisejících služeb) zpracovává osobní údaje zastoupených a spolupracujících modelů, a v případě nezletilosti modelů i jejich zákonných zástupců (společně také jen “subjekt údajů“).


Cílem těchto zásad zpracování osobních údajů Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058 (dále také jen “zásady”) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje  Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  jako správce osobních údajů o subjektech údajů zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058,  dbá na to, aby všechny osobní údaje, které jako správce zpracovává, byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, včetně nařízení Rady EU 2006/679 ze dne 27.4.2016, a proto za účelem zajištění informační povinnosti přijala tyto zásady, které jsou účinné od 11.5.2019.

Kontaktní údaje správce
Promoterky.COM – Vladimír Michálek
sídlo: Trávníčkova 1772/21, Praha 13 – Stodůlky – 155 00
Telefon: +420 773 001 730 , +420 777 534 000
Email:  vladimir.michalek@promoterky.com
Web:  www.promoterky.com

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  jako správce zpracovává následující kategorie osobních údajů zastoupených a spolupracujících modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů, tj. fyzických osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu, a které jako eventová agentrůra zastupuje nebo s nimi spolupracuje, dále pak osob, s nimiž spolupracuje v rámci souvisejících projektů:
jméno a příjmení, datum narození, trvalé a přechodné bydliště, státní příslušnost, číslo cestovního pasu a dobu jeho platnosti, případně číslo a informaci o platnosti jiného dokladu totožnosti sloužícího jako platný doklad v případě cestování mimo ČR, číslo bankovního účtu, email, telefon, adresy na sociálních sítích, u modelů též civilní a uměleckého fotografie, tělesné míry, konfekční míry, velikost obuvi, informaci ohledně barvy vlasů, očí, zvláštních znamení na těle včetně tetování, identifikační číslo (IČ), DIČ, případně název obchodní firmy, pokud se jedná o fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění.


V případě nezletilých modelů pak Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058 zpracovává tyto osobní údaje zákonného zástupce modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, akademický titul, email, telefon, číslo bankovního účtu.
Pro účely uzavření smluv o zastoupení, včetně smluv se zahraničními agenturami, jejichž předmětem je obdobná činnost, jako u smluv mezi Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058 a modelem,  správce zpracovává podpis modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů, u nezletilých podpis jejich zákonného zástupce. Podpis je uchováván na dokumentech v papírové podobě a jejich elektronických záznamech ve formátu jpg nebo pdf.
Právní důvody a účel zpracování osobních údajů
 
Právními důvody zpracování osobních údajů jsou plnění smlouvy, kterou má správce uzavřenu se subjektem údajů, plnění zákonných povinností a z důvodů oprávněných zájmů Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058
Účely, pro které jsou zpracovávány osobní údaje, jsou tyto:
prezentace modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů a dalším oborům uvedeným v registracím formuláři, třetím osobám, přičemž aby tato prezentace byla co nejefektivnější a pro model co nejvýhodnější, jsou osobní údaje umísťovány i na webových stránkách www.Promoterky.COM nebo v propagačních materiálech,
vyúčtování za služby plnění daňových povinností vymáhání pohledávek za modelem a ostatní klientské spory procesy spojené s identifikací subjektu údajů zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou v plném rozsahu uchovávány po dobu platnosti smluv o agenturním zastoupení, resp. dohod o agenturním zastoupení v oblasti modelingu (případně dalších dohod umožňujících spolupráci nebo zastoupení) a návazně pak po dobu 5 let od ukončení těchto smluvních vztahů. Návazné uchování osobních údajů po ukončení smluvních vztahů je nezbytné pro kontaktování modelů, promotérek, hostesek ,společenských doprovodů, asistentek, animátorů, sportovních instruktorů, komparzistů na castingy a školitelů a realizování smluvních vztahů se třetími osobami (klienty) v případě obnovování, prodlužování a rozšiřování licencí, které byly sjednány po dobu smluvních vztahů mezi Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  a modely. Byla-li licence sjednána na dobu delší než 5 let, jsou osobní údaje uchovávány po dobu platnosti této licence.
V případě jednání mezi Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058 a potenciálním modelem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení tohoto jednání.
Daňové doklady vystavené Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  a osobní údaje na nich uvedené jsou v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy s modelem.

Způsob uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automaticky a jsou uchovávány v listinné a elektronické podobě.
Správce přijal bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu a účelům zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů. Interní systém Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  obsahující osobní údaje modelů je přístupný přes webové rozhraní a je zabezpečený unikátním účtem pro každého uživatele. Správce interního systému může zamezit přístup komukoli z uživatelů okamžitě. Fyzické osoby, které s osobními údaji zastoupených a spolupracujících modelů nakládají, jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti, jejíž platnost není omezena ukončením pracovněprávního vztahu. Interní agenda pro evidenci honorářů, nákladů modelů a fakturaci za modely je přístupná pouze pro jednatele správce a externí obchodní společnost zpracovávající pro správce účetnictví, s níž má správce uzavřen Dodatek ke zpracování osobních údajů, (dále také jen “zpracovatel”).
Počítače a mobilní telefony využívané externisty Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  pro správu portfolia modelů a naplňování smluvních vztahů mezi modely a Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  jsou zabezpečeny heslem, mobilní telefony jsou zabezpečeny PIN, případně i Apple ID.
Každému novému uživateli interního systému musí být přístup explicitně schválen a přístup mu může být kdykoli odebrán. V případě ukončení pracovněprávních vztahů zaměstnanců Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  je přístup do interního systému odebrán nejpozději ke dni ukončení pracovněprávního vztahu.
Osobní údaje zachycené na dokumentech v listinné podobě jsou uchovány v místnostech opatřených bezpečnostními zámky, a to v sídle, resp. kanceláři správce a v sídle externího dodavatele účetních služeb (zpracovatele).

Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje mohou být předány nebo zpřístupněny následujícím kategoriím příjemců:
klientům, kteří poptávají, nebo si v rámci poptávky vybrali model zastoupený Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  (např. castingové agentury, mediální domy, produkční společnosti, módní návrháři, společnosti zastupující módní značky atd., a to z ČR i zahraničí) partnerským zahraničním agenturám, které mají zájem model zastupovat na zahraničních trzích externím spolupracovníkům, kteří pro Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  zajišťují vedení účetní, daňové a právní agendy správcům interní sítě a správcům webových stránek, včetně interního systému evidence modelů. Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058   vždy dbá na to, aby nebylo poskytnuto více osobních údajů, než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování, a to pouze důvěryhodným partnerům společnosti.

Informace o právech subjektů údajů
Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058   jako správce údajů Vás, tj. subjekty ochrany osobních údajů, informuje o tom, že dle GDPR máte tato práva:
a) Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058   zpracovává Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto osobních údajů a dále informace vyplývající z čl. 15 Nařízení (tj. mj. informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu).
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich výše uvedených kontaktech.
b) Právo na opravu nepřesných údajů
Pokud jsou Vaše osobní údaje, které o Vás Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  zpracovává, nepřesné, máte právo na jejich opravu. K tomu, aby byly zpracovávány jen Vaše aktuální a přesné osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu a doložili, že k takové změně došlo. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit osobně v sídle, resp. kanceláři Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  , nebo písemnou formou za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
c) Právo na výmaz
Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte v souladu s čl. 17 Nařízení právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které se Vás týkají.
d) Právo na omezení zpracování
Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.
e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů máte právo, abychom Vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.
f) Právo na přenositelnost osobních údajů
Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo je-li prováděno za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058   Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci.
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058   sdělí, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bude bez zbytečného odkladu ukončeno zpracování Vašich osobních údajů.
h) Právo odvolat souhlas
Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.
ch) Uplatnění výše uvedených práv
Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese Trávníčkova 1772/21, Praha 13 – Stodůlky  nebo elektronicky na e-mailové adrese vladimir.michalek@promoterky.com.
i) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na některý z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení zpracování osobních údajů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00, Praha 7  (www.uoou.cz).

Změny tohoto dokumentu
Znění tohoto dokumentu je Promoterky.COM – Vladimír Michálek , IČO: 04231058  oprávněn měnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelů a prostředků zpracovávání. V případě, že dojde ke změnám tohoto dokumentu způsobilým ovlivnit Vaše práva, budete na to vhodným způsobem a s dostatečným předstihem upozorněni.